Άρθρα

4. Νέα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

Ως ΔΗ.ΚΙ. από την πρώτη φάση της συγγραφής, υλοποίησης και εισαγωγής των ΝΑΠ σταθήκαμε κριτικά, χωρίς καμιά διάθεση αρνητισμού, απέναντι στο εγχείρημα υπογραμμίζοντας με κάθε ευκαιρία ότι η όποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση/εκσυγχρονισμός δε χωρεί πειραματισμούς και σπασπωδικές κινήσεις, απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, συντρέχουσα αξιολόγηση για επανασχεδιασμό, επιπρόσθετες δαπάνες που αφορούν στην παραγωγή υλικού, την ενδοσχολική επιμόρφωση, τη μελετημένη στελέχωση και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.

Τα σημερινά οικονομικά δεδομένα που οδηγούν σε παγοποίηση θέσεων προαγωγής στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, αφαίρεση ωρών από υφιστάμενα προγράμματα για κάλυψη αναγκών, μείωση αποσπάσεων, με τους περιορισμούς στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων κ.ά., επιβάλλουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά αξιολόγηση της μέχρι τώρα εφαρμογής των ΝΑΠ και ΝΩΠ. Χαιρετίζουμε τις ανακοινώσεις του ΥΠΠ για τη σύσταση επιτροπών που θα προχωρήσουν στην «αξιολόγηση των εφαρμοσμένων πολιτικών σε σχέση με τα Αναλυτικά/Ωρολόγια Προγράμματα (δομές, διαδικασίες, περιεχόμενο)», αφού αποτελούσε πάγια θέση της ΔΗΚΙ. Η συμμετοχή της ΠΟΕΔ στη Διατμηματική Επιτροπή Αξιολόγησης Αναλυτικών Προγραμμάτων επιφορτίζει την Οργάνωση με την ευθύνη να μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στα σχολεία μας ως προς την εφαρμογή των ΝΑΠ και ΝΩΠ, ώστε μέσα από μια σωστή επιχειρηματολογία και ανταλλαγή απόψεων με τους λοιπούς εταίρους στην όλη διαδικασία να οδηγήσουμε τη δημόσια εκπαίδευση στα επίπεδα που πρέπει. Με αφορμή τη σημερινή πρώτη συμμετοχή της ΠΟΕΔ στη Διατμηματική Επιτροπή Αξιολόγησης επαναφέρουμε τα θέματα που από την αρχή είχαμε θίξει ως ΔΗΚΙ και τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν σε μεγαλύτερο βάθος την ΠΟΕΔ αλλά κυρίως το ΥΠΠ:

1. Αποτελεί αναγκαιότητα η επαναδιατύπωση του στρατηγικού σχεδιασμού εφαρμογής και αξιολόγησης των ΝΑΠ και ΝΩΠ από μέρους του Υπουργείου, που να ξεκαθαρίζει τις δια¬δικασίες που θα ακολουθηθούν, τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και τα πρακτικά εκείνα βήματα που θα γίνουν, ώστε να διασφαλιστεί η μετουσίωση των στόχων σε πράξη, η σύνδεση μεταξύ των θεμάτων και μεταξύ των βαθμίδων του εκπαι¬δευτικού συστήματος για κάθε μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος.
2. Και η φετινή χρονιά μπορεί να θεωρηθεί από το ΥΠΠ χρονιά πειραματικής εφαρμογής των ΝΑΠ και ΝΩΠ, ώστε να δοθεί το περιθώριο αξιολόγησης και αυτοδιόρθωσης των όσων έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο διαδικασιών, περιεχομένου, υλικού, επιμόρφωσης με σκοπό να βελ¬τιώνονται τα σημεία που κρίνονται μη εφαρμόσιμα, μη λει¬τουργικά, μη αποτελεσματικά. Θυμίζουμε ότι η ΔΗ.ΚΙ., έστω και μόνη, από το στάδιο συγγραφής των ΝΑΠ ζητούσε, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση για ένα τουλάχιστο χρόνο, πριν την καθολική εφαρμογή τους.
3. Βασική αρχή κατά την εκπόνηση των ΝΑΠ ήταν η μείωση της διδακτέας ύλης, ώστε ο όγκος της μάθησης να είναι ανάλογος του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. Στο παρόν στάδιο δεν τεκμηριώνεται η μεί¬ωση της ύλης σε αρκετά μαθήματα με αποτέλεσμα οι εξαγγελίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης, ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας που να βασίζεται στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση και όχι στην ποσότητα, να αποτελούν κενά συνθήματα.
4. Ενδείκνυται επανεξέταση των ωρών των Ελληνικών και των Μαθηματικών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν να χειριστούν λιγότερη ύλη και να είναι σε θέση να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, να εφαρμόσουν διαφοροποίηση στη διδασκαλία τους, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και άλλες κοινωνικές δεξιότητες αλλά κυρίως να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους ανά πάσα στιγμή ως πρόσωπα με διαφορετικές ανάγκες. Σήμερα κατά κοινή ομολογία, γίνεται υποκλοπή ωρών από άλλα μαθήματα ή κατάργηση των ωρών εμπέδωσης, για κάλυψη των Ελληνικών και των Μαθηματικών κυρίως.
5. Με την ενσωμάτωση των ωρών της ενίσχυσης στην εμπέδωση φαίνεται να αλ¬λάζει η μέχρι τώρα φιλοσοφία της πολιτικής για την ενισχυτική διδασκαλία. Λείπει όμως η εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής για τους αναλφάβητους μαθητές, που θα έπρεπε, αφού μιλούμε για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, να είναι ξεκάθαρη. Με την παράλληλη κατάργηση των ωρών που δίνονταν για ενίσχυση και ατομική στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες οι μαθητές αυτοί μένουν γενικά χωρίς επιπλέον στήριξη.
6. Σε κάποια μαθήματα το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ογκώ¬δες και δύσβατο με αποτέλεσμα να μην αποτελεί για τον εκπαιδευτικό ένα εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο.
7. Η συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης για κάθε μάθημα και κάθε τάξη ενδείκνυται, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των πυρηνικών γνώσεων αλλά και των βασικών δεξιοτήτων για κάθε επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει τον κάθε συνάδελφο αλλά και κάθε σχολική μονάδα στην επαναδιατύπωση των στόχων τους και τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους.
8. Στην ίδια βάση απαιτείται συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολικών κτιρίων, διδακτικού υλικού) με κοινοποίηση αποτελεσμάτων, που θα λαμβάνονται υπόψη πριν την εισαγωγή οποιασδήποτε αλλαγής ή καινοτομίας.
9. Επιπρόσθετα δε φαίνεται να υλοποιείται η όποια πολιτική υποδοχής των αλλόγλωσσων παρά τους οδηγούς και τις εγκυκλίους που εκδίδονται. Επείγει λοιπόν η άμεση εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος με δημιουργία τμημάτων υποδοχής, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
10. Η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής και στήριξης (αύξηση συμβουλευτικού έργου, θεσμοθέτηση του χρόνου για συντονιστικό χρόνο Η.Υ. ) για ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με τρόπο που να έχει προσθετική αξία στη διδασκαλία και να δικαιολογεί ή να ελέγχει τα κονδύλια που δαπανούνται για αγορά και συντήρηση σχετικού εξοπλισμού για κάθε σχολική μονάδα.
11. Η υλοποίηση της συμφωνίας για το θεσμού του Υπευθύνου Τμήματος στην Προδημοτική, Δημοτική και Ειδική Εκπαίδευση αποτελεί μια αναγκαιότητα, γιατί δρα καταλυτικά ως προς την αποτελεσματικότερη άσκηση του παιδευτικού και κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού.

Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά η κάθε σχολική μονάδα , σύμφωνα με εγκύκλιο, απέστειλε στο ΥΠΠ σχόλια για τα ΝΑΠ. Επικροτήσαμε την ενέργεια αυτή, γιατί αποτελούσε και εισήγηση της ΔΗΚΙ στα σώματα της ΠΟΕΔ. Πώς αξιοποιήθηκε από του ΥΠΠ η ανατροφοδότηση αυτή. Ως ΔΗ.ΚΙ. ζητούμε την αυτούσια παρουσίαση και αξιολόγησή τους.

Χαιρετίζουμε λοιπόν τις πρόσφατες δηλώσεις του Υ.Π.Π. για «αξιολόγηση της εργασίας που έχει γίνει με στόχο, εάν διαπιστωθούν αδυναμίες, να προχωρήσουμε σε βελτιωτικές προτάσεις… ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με τα Αναλυτικά Προγράμματα θα λαμβάνονται συλλογικά…. ότι ο διάλογος δεν είναι σύνθημα αλλά πράξη» και αναμένουμε σύντομα όλα αυτά να γίνουν πράξεις. Η ΔΗΚΙ θα στηρίξει με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή, αλλά και κάθε άλλη προσπάθεια του Υπουργείου για υλοποίηση μιας πραγματικής και ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Πολιτικές και αδέξιοι χειρισμοί που εξυπηρέτησαν κατά καιρούς κομματικούς σχεδιασμούς παρά την Παιδεία δεν έχουν καμιά θέση , γιατί η Παιδεία αποτελεί ίσως τη μόνη χαραμάδα ελπίδας που μας έχει απομείνει.