Άρθρα

7.Ειδική Εκπαίδευση-Ενίσχυση και αναβάθμιση

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

Η ΔΗ.ΚΙ. πιστεύει ότι η Ειδική Εκπαίδευση που παρέχεται στα Ειδικά Σχολεία, τις Ειδικές Μονάδες και σε όλα τα σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης πρέπει να τυγχάνει της απαραίτητης στήριξης από το Υπουργείο Παιδείας&Πολιτισμού και συγκεκριμένα:
 Να παρέχει την κατάλληλη στήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε τα Ειδικά Σχολεία και Ειδικές Μονάδες να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές με ειδικές ικανότητες/ ανάγκες. Η αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των Ειδικών Μονάδων και Ειδικών Σχολείων εντάσσεται σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο.
 Να θέσει και να τηρεί το ανώτατο όριο μαθητών που θα αναλαμβάνεται από κάθε ειδικό παιδαγωγό αλλά και ανά Ειδική Μονάδα, όπως και στη γενική εκπαίδευση διασφαλίζοντας και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 Να διασφαλίσει την εργοδότηση του απαραίτητου αριθμού συνοδών στις Ειδικές Μονάδες, όπως και τα προσόντα τους για σκοπούς ασφάλειας και αποτελεσματικής ένταξης των παιδιών.
 Να υιοθετήσει ευέλικτους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς εντοπισμού, έγκρισης και έγκαιρης στήριξης παιδιών με μαθησιακά, συναισθηματικά και άλλα προβλήματα.
 Να προνοήσει για την επιμόρφωση και έκδοση κατάλληλων βοηθημάτων για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.
 Να εξετάσει το θέμα της εργοδότησης ειδικών παιδαγωγών στα ολοήμερα σχολεία
 Να προχωρήσει σε αναθεώρηση-βελτίωση των κανονισμών τοποθετήσεων μετακινήσεων μεταθέσεων της Ειδικής Εκπαίδευσης, διατηρώντας κατά προτεραιότητας τις ώρες διακίνησης των ειδικών παιδαγωγών που έχουν καταργηθεί.
Αναλυτικότερα....

Ενίσχυση και αναβάθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης

Παρόλο ότι ο Κλάδος της Ειδικής Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους της Ειδικής είναι πάρα πολλά. Θα επικεντρωθούμε σε μερικά από αυτά, γιατί πιστεύουμε πως η επίλυση τους θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης ειδικής εκπαίδευσης.
1. Αναθεώρηση-βελτίωση των κανονισμών τοποθετήσεων/ μετακινήσεων/ μεταθέσεων της Ειδικής Εκπαίδευσης.
Παρόλο που πιστεύουμε πως έγινε μια καλή προσπάθεια για τη δημιουργία των Κανονισμών τοποθετήσεων και μετακινήσεων της Ειδικής, εντούτοις χρήζουν βελτίωσης ώστε να υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση των συναδέλφων. Για παράδειγμα στους παρόντες κανονισμούς αναφέρεται ότι: “Η Αρμόδια Αρχή, όπου είναι εφικτό, αποφεύγει την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού σε περισσότερα από τέσσερα (4) σχολεία”. Η παρούσα αναφορά είναι πολύ γενικευμένη και αφήνει το περιθώριο στην Αρμόδια Αρχή να διορίσει ειδικούς παιδαγωγούς σε απεριόριστο αριθμό σχολείων. Η φράση “όπου είναι εφικτό” θα πρέπει να διαγραφεί και να παραμείνει ξεκάθαρος ο συγκεκριμένος αριθμός σχολείων, (η δική μας εισήγηση είναι μέχρι τρία (3) και μάλιστα να προστεθεί περιορισμός στη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των σχολείων αυτών.

Είναι γενικά αποδεχτό ότι πολλοί ειδικοί παιδαγωγοί τοποθετούνται σε περισσότερα από τέσσερα σχολεία και συχνά τα σχολεία αυτά έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε τα διαλείμματα και τα κενά μας για να διακινηθούμε έτσι ώστε να είμαστε στην ώρα μας στο κάθε σχολείο και να διεκπεραιώσουμε τα καθήκοντα μας στο έπακρο. Αυτό βέβαια δυσκολεύει το έργο των ειδικών παιδαγωγών και σε άλλα θέματα όπως: τις επισκέψεις γονέων, την καλύτερη συνεργασία με συναδέλφους οι οποίοι έχουν στα τμήματα τους μαθητές που χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, την καλύτερη προετοιμασία των Ειδικών Παιδαγωγών για το επόμενο μάθημα με τους μαθητής τους, την αύξηση του κινδύνου για τροχαία ατυχήματα κατά τη διακίνηση τους και τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος, θα μπορούσαν να παραχωρηθούν ώρες διακίνησης, όπως γινόταν μέχρι τώρα και στην περίπτωση διακίνησης σε σχολεία εκτός πόλεως, σε όλους όσους διακινούνται σε δύο ή περισσότερα σχολεία την ίδια ημέρα.

Παρόμοια δυσκολία αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι που είναι τοποθετημένοι εκτός έδρας. Πολύ λίγοι ειδικοί παιδαγωγοί έχουν λιγότερα από τέσσερα σχολεία στο πακέτο τους και συχνά τα σχολεία αυτά έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Επιπρόσθετα κάθε διακινούμενος ειδικός παιδαγωγός, είχε στη διάθεση του μόνο δύο σαραντάλεπτα την εβδομάδα για διακίνηση, κάτι το οποίο φαίνεται από τις τελευταίες μεταθέσεις να έχει αφαιρεθεί. Βάση των μέχρι πρότινος δεδομένων, πολλοί από εμάς αναγκαζόμασταν να χρησιμοποιούμε τα διαλείμματα και τα κενά μας για να διακινηθούμε έτσι ώστε να είμαστε στην ώρα μας στο κάθε σχολείο και να διεκπεραιώσουμε τα καθήκοντα μας στο έπακρο. Οι δύο ώρες που παραχωρούνταν για διακίνηση με βάση τους κανονισμούς μεταθέσεων πρέπει να διατηρηθούν και όχι να αφαιρούνται, γιατί θα δημιοργούνται σοβαρά προβλήματα και επιπτώσεις.

2. Μείωση του συνολικού αριθμού μαθητών ανά εκπαιδευτικό:
Ο αριθμός των μαθητών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που αναλαμβάνει ο κάθε ειδικός παιδαγωγός, σε αντίθεση με τη γενική εκπαίδευση, αυξάνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αναλόγως με τις εγκρίσεις της επαρχιακής επιτροπής, ο αριθμός των παιδιών του κάθε ειδικού παιδαγωγού μπορεί να αυξηθεί χωρίς περιορισμούς να μειώνεται ο χρόνος που αναλογεί στο κάθε μαθητή και η παρέμβαση δεν είναι αποτελεσματική.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω είναι πάρα πολύ σημαντικό να τεθούν αποδεχτά όρια και περιορισμοί στον αριθμό των παιδιών που αναλογούν στον κάθε ειδικό παιδαγωγό (εισήγηση μέχρι 13 μαθητές), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική, συστηματική εξειδικευμένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση των μαθητών μας. Πρέπει λοιπόν, όπως και στη γενική εκπαίδευση, να υπάρχει ανώτατο όριο μαθητών που θα αναλαμβάνεται από κάθε ειδικό παιδαγωγό.

3. Υπηρεσία στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία.
Ως ΔΗ.ΚΙ θα θέλαμε επίσης να θέσουμε το θέμα της εργοδότησης ειδικών παιδαγωγών στα ολοήμερα σχολεία.
Το κάθε ένα από τα δημόσια σχολεία της χώρας μας έχει στον πληθυσμό του παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία έχουν το δικαίωμα να φοιτούν και στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία. Όμως, οι ειδικοί παιδαγωγοί φαίνεται πως δε θεωρούνται κατάλληλοι και απαραίτητοι για να δουλέψουν στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία και έτσι δε γίνονται αποδεχτές οι αιτήσεις τους. Ποιος μπορεί να στερήσει από αυτά τα παιδιά να δέχονται βοήθεια από τους ειδικούς κατά τη διάρκεια της μελέτης των μαθημάτων τους; Είναι γενικά παραδεχτό από τους συναδέλφους που στελεχώνουν τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, ότι πολύ συχνά αφιερώνουν πολύ από το χρόνο τους σε μαθητές της ειδικής εκπαίδευσης αδικώντας με αυτό τον τρόπο τους υπόλοιπους μαθητές ή και αντίστροφα.
Επιγραμματικά αναφέρουμε και κάποια άλλα θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης και επίλυσης:
• Αύξηση των οργανικών θέσεων και των θέσεων προαγωγής σε Β. Δ και Διευθυντές.
• Δημιουργία νέων θέσεων Συμβούλων, Συνδετικών Λειτουργών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και Επιθεωρητών.
• Πρόσληψη γραμματειακού προσωπικού και στα σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης.
• Επιμόρφωση και έκδοση κατάλληλων βοηθημάτων για τα νέα αναλυτικά προγράμματα.
Ως ΔΗ.ΚΙ τονίζουμε για άλλη μια φορά τη σημασία της Ειδικής Εκπαίδευσης στο όλο οικοδόμημα της παιδείας και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, για να γίνουν όσα πρέπει για τον κλάδο αυτό.
Για τη ΔΗ. ΚΙ
Π.Σ.Γ.Α. 30.6.2013
Ήβη Λοϊζου Συμεού